tuannyriver.com
Bài giới thiệu sách về đệ nhị VNCH
BÀI GIỚI THIỆU: HỒI TƯỞNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM (1967-1975) We have the first guest blog post, of a sort. Tuong Vu asks to post his Vietnamese…