tswggroup.wordpress.com
ฐานข้อมูลทดลองใช้
ฐานข้อมูลทดลองใช้จาก สกอ. ปีงบประมาณ 2560 ชื่อฐานข้อมูล : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงเวลาทดลองใช้งาน : 15 ม.ค. – 15 พ.ค.…