tswggroup.wordpress.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
ผลงานวิชาการของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บทความวิชาการ/บทความวิจัย กาญจนา น้อยฤทธิ์ และสุทธิพงษ์ พายุบุตร. (2561). การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC. PULINE…