tswggroup.wordpress.com
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อคณะทำงาน 1. สร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานบริการ 2. มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3. มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 1. ได้รับบริการทรัพยา…