tswggroup.wordpress.com
การชดใช้กรณีหนังสือบริจาค
ขอเรียนสอบถามการชดใช้กรณีหนังสือ (บริจาค) ว่าแต่ละห้องสมุด/สถาบัน มีการคิดราคาอย่างไรบ้างคะ ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ ———- ผู้ถาม …