tswggroup.wordpress.com
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562
กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดกลาง …