tswggroup.wordpress.com
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561
กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และห…