tswggroup.wordpress.com
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561
กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …