tswggroup.wordpress.com
ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 3 / 2559
กำหนดการและวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคาร…