tswggroup.wordpress.com
สกอ. แจ้งข้อมูลทดลองใช้ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล: Food Science Source ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มี.ค. – 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด : ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับ…