tsmandegar.com
نحوه ی ریست root password در vCenter - تجارت سرور ماندگار
نحوه ی ریست root password در vCenter ، چیز جدیدی نیست. این بخشی از vSphere 6.0 بود که در آن قبلاً تعدادی از خدمات را تضمین می کرد.