tsai.it
Tamron 騰龍超級鏡頭體驗會 | I-Ta Tsai's Blog
從開始接觸攝影以來,我好像都沒有用過 Tamron 的鏡頭,我的副廠鏡頭經驗只有…