trungquan710.com
Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 11g RAC (P1)
Oracle Real Application Clusters (RAC) là công nghệ database clustering của Oracle, góp phần tạo dựng nên khả năng High Availability cho Oracle Database. Ngoài đảm bảo tính sẵn sàng cao, RAC còn gi…