trungquan710.com
Các kiểu dữ liệu trong Oracle database 11gR2
Oracle hỗ trợ sẵn các kiểu dữ liệu cơ bản đủ để lưu trữ các loại thông tin khác nhau. Ngoài ra, Oracle còn có thể hỗ trợ mở rộng thêm nhiều kiểu dữ liệu khác để phù hợp với yêu cầu lưu trữ. Trong p…