trinityjapan.org
2018年6月23日歴史的な蛍光管工場 - トリニティ・イン・ジャパン
2018年6月23日はトリニティー・イン・ジャパンの歴史的な蛍光管工場におけるミティング