triethocduongpho.net
[THĐP Translation™] Thời đại phục hưng của chất thức thần
(1285 chữ, 5 phút đọc) Chất thức thần dẫn đến một trải nghiệm kỳ bí về ý thức không phân biệt, bất nhị, trong đó tất cả là một, bạn được kết hợp với Nó, God, Chúa, Thượng Đế, Vũ trụ, Đạo, Brahman, …