triethocduongpho.net
Tìm đâu ra một người tri kỷ?
(1013 chữ, 4 phút đọc) Người đó đang bình an ở trên bờ ngắm trăng và làm thơ về màn đêm huyền diệu trầm tư, họ không lênh đênh giữa đại dương để sóng dập toe tua vào mặt như bạn đâu.…