triethocduongpho.net
[THĐP Review] The Fountain – Điều gì nằm phía sau cái chết?
(1235 chữ, 5 phút đọc) “Cơ thể của chúng ta là nhà tù cho linh hồn. Da thịt và máu mủ là những chấn song của sự giam cầm. Nhưng đừng sợ. Cái chết sẽ biến tất cả thành tro bụi. Và nhờ đó, cái chết g…