triethocduongpho.net
[THĐP Vietsub] Cội nguồn của Tình Yêu – Terence McKenna
“Nó là một miền cảm xúc. Nó là chính yếu. Ngôn ngữ không phải chính yếu. Ý thức hệ không phải chính yếu. Sự lan truyền của những vec-tơ tương lai và quá khứ không phải chính yếu. Điều chính y…