triethocduongpho.net
Vâng, tôi chỉ là một tân ngữ!
(1048 chữ, 4 phút đọc) Sự thật là tôi không bao giờ chấp nhận được thứ gì như đúng bản chất tự nhiên của nó vì bản thân tôi đã là một lăng kính.