triethocduongpho.net
Tôi đối diện với sự sân si của mình như thế nào?
(1022 chữ, 4 phút đọc) Tôi muốn sự tiêu cực trong tôi phải dừng lại. Nhưng tôi càng cố bắt ép thì nó càng trở nên rắc rối.