triethocduongpho.net
Đúng sai và hài hòa, điều gì quan trọng hơn?
(606 chữ, 2.5 phút đọc) Người xưa đã có câu: “Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng.”