triethocduongpho.net
Có một ngày không bao giờ đến – Đó là ngày mai
(1141 chữ, 4.5 phút đọc) Bấu víu vào tất cả ngày mai và biến hiện tại trở thành một cái chết được thực hiện bởi một sự tự tử chậm.