triethocduongpho.net
Một người dành ra 2 ngày để dùng LSD và xem The Simpsons
(1212 chữ, 5 phút đọc) Springfield là một bộ não con người, mỗi cư dân là một đại diện hoàn hảo về mảnh khác ở trong chính chúng ta.