triethocduongpho.net
Giáo dục Việt Nam cần gì?
(1595 chữ, 6 phút đọc) Sự lựa chọn phát triển ngành thế mạnh của Việt Nam cũng thế, không thể ưu tiên cho phát triển Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên. Điều mà giáo dục Việt Nam cần quan tâm l…