triethocduongpho.net
Chúng ta sống thế nào trong thế giới ảo?
Đó là một thế giới mà tôi có thể hấp thụ được rất nhiều năng lượng, chúng tiềm ẩn khả năng biến tôi thành anh hùng thời đại.