triethocduongpho.net
[THĐP Translation™] Vật Lý Lượng Tử Nói Gì Về Bản Chất Của Thực Tại?
Goswami cùng với một số người khác có cùng quan điểm tương tự chắn chắn rằng vũ trụ, để có thể tồn tại, đòi hỏi phải có một sinh linh có ý thức để nhận thức được nó. Nếu không có người quan sát, ôn…