triethocduongpho.net
Gửi anh trai thương mến
Chính cái sự không làm gì nó cũng hoàn toàn có trải nghiệm riêng biệt của nó. Em nghĩ rằng không có một sự thể nào diễn ra mà không mang ý nghĩa riêng.