triethocduongpho.net
Xin lỗi! Tôi đếch quan tâm đến bạn!
Tôi có thể khuyên nhủ tâm trí mình, lừa gạt nó rằng tôi đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không đủ quyền năng để điều khiển cảm xúc của bạn.