triethocduongpho.net
Fernando Hierro — Tội đồ của Tây Ban Nha 2018
Xem họ chạm bóng để hiểu nghĩa sâu sắc nhất của tính từ “tinh tế”, của động từ “quan tâm thấu đáo kỹ lưỡng” (care), của danh từ “cái đẹp”, và của trạng từ &#8220…