triethocduongpho.net
Làm gì khi có người ghét mình?
Nhưng hầu hết mọi người đều không muốn hạ thấp mình thành kẻ tiện nhân, họ chỉ muốn là người chân chính. Vậy nên nếu bạn là người chân chính, hà cớ gì phí phạm thời gian để cảm hóa bọn tiểu nhân.…