triethocduongpho.net
[THĐP Translation] 22+ tư tưởng từ bộ phim kinh điển V for Vendetta
Bởi vì trong khi dùi cui còn có thể được dùng để thay thế cho những cuộc nói chuyện, từ ngữ sẽ luôn giữ được sức mạnh của nó. Từ ngữ sản sinh ra ý nghĩa, và với những người sẽ lắng nghe, sự đề biểu…