triethocduongpho.net
Ý thức, tiềm thức và cách nó hoạt động trong thực tại đa tầng (Multi-layer reality)
Khi một hiện thực này có sự biến đổi, nó có thể gây ra sự ảnh hưởng ở hiện thực khác thông qua sự tương tác về năng lượng. Nếu một sự kiện xảy ra quá mạnh, nó có thể gây ra vết hằn ở các hiện thực …