triethocduongpho.net
Rơi ra từ đêm
Đêm mở mắt màu đen nhắm mắt màu đen ruồng bỏ tồn tại ngày chiếm hữu nền trời độc tôn