travelprothai.wordpress.com
ทัวร์จีน สงกรานต์ 2558 : APR 2015 : คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า (มีบินภายในจากลี่เจียงมาคุนหมิง) 6 วัน 5 คืน บิน TG
ทัวร์จีน สงกรานต์ 2558 : APR 2015 : คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เ…