tranphuochung.wordpress.com
TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 1
第1課: たとえる ★Từ Mới 例える:ví dụ 役に立つ:có lợi, có ích 口に出す:nói ra, thốt ra また:và(thường dùng đểchuyển đoạn) でも:nhưng 額:trán 便利な:thuận tiện 小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa 昔:ngày xưa 全然:hoàn toàn không…