tranphuochung.wordpress.com
Làm thế nào để tạo một Webservice và cách sử dụng một webservice đã có ở trên máy local và ở trên mạng
Trước hết, ta cần khởi tạo một ứng dụng webservice. Đây là một ứng dụng để kiểm tra tỉ giá ngoại tệ và update các loại tỉ giá đó. CSDL là sql server 2000. gồm có 2 bảng có đính kèm luôn trong ứng d…