trannhatthanh.wordpress.com
Thiên Hình, Thiên Diêu
Thiên Hình thuộc dương hoả, Thiên Diêu thuộc âm thuỷ, Thiên Hình chủ về tự kềm chế, Thiên Diêu chủ về phóng túng, là cặp sao đôi có bản chất trái ngược nhau. Thiên Hình ưa Văn Xương, Văn Khúc kết t…