trannhatthanh.wordpress.com
Vòng Thái Tuế Theo Cách Nhìn Của Cụ Thiên Lương
VÒNG THÁI TUẾ Ðây là vòng tư cách hạnh kiểm của từng cá nhân Vòng Thái Tuế gồm 12 sao là Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Ðức, Bạch Hổ, Phúc Ðức, Ðiếu Khác…