trannhatthanh.wordpress.com
Luận về Vòng Thái Tuế
Vòng Thái Tuế cũng có sự khác biệt giữa sách vở Trung Quốc và Việt Nam. Sách vở Trung Quốc với mười hai sao như sau: Thái Tuế, Hối Khí, Tang Môn, Quán Sách, Quan Phù, Tiểu Hao, Tuế Phá, Long Đức, B…