trannhatthanh.wordpress.com
Luận về Lưu Hà – Thiên Trù
Lưu Hà sách Tử Vi Trung Quốc không nhắc đến. Nó đi cùng với Thiên Trù và được an theo hàng can của năm sinh tỉ dụ Giáp niên kê sà tàng (tuổi Giáp Lưu Hà ở Dậu, Thiên Trù ở Tỵ) Lưu Hà tính chất thâm…