trannhatthanh.wordpress.com
Thiên Mã
Thiên Mã là ngựa trời Biểu tượng Về thân thể, Thiên Mã biểu tượng cho chân tay, về vật dụng, Thiên Mã biểu tượng cho con ngựa hoặc xe cộ, nói rộng ra là các phương tiện di chuyển. Biểu tượng này cầ…