trannhatthanh.wordpress.com
Sao Quan Phù
QUAN PHÙ Hỏa H: Tí, Hợi Gian tinh. Chủ sự hèn hạ. 1. Ý nghĩa tính tình: a. Ý nghĩa tốt: – biết xét đoán, lý luận – Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi s…