trananhtuan.com
The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn
The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn như là một giáo trình khởi nghiệp, cung cấp thông tin và giải pháp cho việc sáng tạo và quản lý quy trình kinh doanh