trananhtuan.com
Tạo lập mô hình kinh doanh
Cuốn sách Tạo lập mô hình kinh doanh cung cấp những hiểu biết sâu sắc về bản chất của mô hình kinh doanh cùng những phương pháp thiết kế các MHKD sáng tạo