trananhtuan.com
Tại sao bạn không thử học bơi chó?
Nếu bạn chưa biết bơi, học bơi vất vả, sao bạn không thử học bơi chó trước khi bắt đầu tập các kỹ năng bơi khác?