trananhtuan.com
SMS Marketing – thay đổi hay là chết
SMS Marketing – thay đổi hay là chết. Đã đến lúc SMS Marketing phải thay đổi để có thể trở thành một công cụ giao tiếp với người dùng di động hiệu quả hơn.