trananhtuan.com
Những câu chuyện kinh điển về Marketing
Những câu chuyện kinh điển về Marketing được đúc kết trong lịch sử nghề Marketing hơn 100 năm qua. Đây là các bài học không-thể-bỏ-qua với dân Marketing