trananhtuan.com
Kinh doanh để thành công - Playing to win
Với các bài học súc tích, các câu chuyện cũng như tình huống thực tiễn, Playing to win - Kinh doanh để thành công là cuốn cẩm nang cần thiết để thành công