trananhtuan.com
Baseline giúp phân bổ ngân sách marketing chính xác
Baseline được hiểu như nhóm tiêu chuẩn tương đối tham chiếu đến các giá trị đo được từ tất cả mọi thứ bên ngoài trước khi chạy chiến dịch Marketing